Rozcestník dokumentů:
1. Všeobecné obchodní podmínky
2. Cookies na Bookport.cz
3. Informace o zpracování osobních údajů - platí pro registrované uživatele / zákazníky služby
4. Souhlas o zpracování osobních údajů - pro běžné návštěvníky webu, kteří nejsou zákazníky

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Grada Publishing, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje služby (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. 

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
   1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Grada Publishing, a.s., se sídlem U Průhonu 22, Praha 7, 170 00, identifikační číslo: 481 10 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7658 (dále jen „správce“).
   2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Průhonu 22, Praha 7, 170 00, adresa elektronické pošty support@bookport.cz, telefon +420 234 264 463.
   3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
    1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
    2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
   2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové a technické služby pro správce. Takový subjekt je vždy vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
   2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
   2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním formální žádosti elektronickou poštou.
   3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
   4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.
   5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

 

V Praze dne    24.05.2018                                                                              Grada Publishing, a.s.