Rozcestník dokumentů:
1. Všeobecné obchodní podmínky
2. Cookies na Bookport.cz
3. Informace o zpracování osobních údajů - platí pro registrované uživatele / zákazníky služby
4. Souhlas o zpracování osobních údajů - platí pro návštěvníky webu, kteří nejsou zákazníkem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

 Grada Publishing, a.s.

 se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00

 IČO: 481 10 248

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7658  pro poskytování služby zpřístupňování elektronického obsahu prostřednictvím portálu umístěného na internetové adrese www.bookport.cz / .sk

 

OBSAH:

 1. ÚVODNÍ USTAVENOVENÍ
 2. DEFINICE A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 5. CENA PŘEDPLATNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 6. KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ
 7. OSOBNÍ UŽITÍ A LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 10. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ, AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.   

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Grada Publishing, a.s., se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00, IČO: 481 10 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 7658 (dále jen „BOOKPORT“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o poskytování služby zpřístupňování elektronického obsahu (dále jen „ smlouva o poskytování služby“) prostřednictvím portálu umístěného na internetové adrese www.bookport.cz / .sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní BOOKPORT“), kterou poskytuje BOOKPORT fyzickým nebo právnickým osobám (dále jen „uživatel“).

 

2.       DEFINICE A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

2.1.

Poskytováním služby zpřístupňování elektronického obsahu dle těchto obchodních podmínek se rozumí sdělování autorského díla uživateli ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), v nehmotné podobě prostřednictvím sítě internet na dobu určitou na základě konkrétního typu a kategorie předplatného (dále jen „poskytování službyzpřístupňování elektronického obsahu“).

 

2.2. 

Jednotlivé typy a kategorie předplatného:

a)       B2C – předplatné určené výhradně pro uživatele s jedním uživatelským účtem v kategorii

                i.            PROFI – elektronický obsah aktuálně zobrazovaný v databázi

                ii.            POPULAR – omezený výběr elektronického obsahu aktuálně zobrazovaného v databázi (tj. bez odborné literatury)

b)      Tým – předplatné určené pro uživatele s 2-20 uživatelskými účty určenými pro konkrétní uživatelem určené osoby, které jsou součástí uživatele v kategorii

                i.            PROFI – elektronický obsah aktuálně zobrazovaný v databázi

                ii.            POPULAR – omezený výběr elektronického obsahu aktuálně zobrazovaného v databázi (tj. bez odborné literatury)

Pro případ předplatného „Tým“ bude jakékoliv jednání konkrétních uživatelem určených osob, které jsou součástí uživatele, považováno za jednání uživatele. Uživatel je povinen seznámit tyto osoby s podmínkami užívání služby, zajistit řádné užívání služby těmito osobami a nese veškerou odpovědnost za jednání těchto osob při užívání této služby. Tyto osoby budou po prvním přihlášení automaticky vyzvány k odsouhlasení podmínek užívání služby zpřístupňování elektronického obsahu, pokud tyto podmínky neodsouhlasí, přístup jim nebude ze strany BOOKPORT udělen.

 

2.3.

Uživatel je oprávněn ke čtení elektronického obsahu z databáze umístěné ve webovém rozhraní BOOKPORT, a to těmito způsoby:

a)       on-line prostřednictvím webového rozhraní BOOKPORT;

b)      off-line prostřednictvím specializované mobilní aplikace BOOKPORT pro Android, iOS a Windows Phone (dále jen „ mobilní aplikace BOOKPORT“). V mobilní aplikaci BOOKPORT je možné mít stažený elektronický obsah odpovídající maximálně šesti publikacím současně, přičemž k jednomu uživatelskému účtu ve smyslu čl. 4 těchto obchodních podmínek mohou být přiřazena pouze tři zařízení s mobilní aplikací BOOKPORT současně. Dle finálního standardního nastavení ze strany BOOKPORT může být omezen maximální počet stažení tj. off-line „výpůjček“ uživatelem měsíčně. V mobilní aplikaci BOOKPORT může organizace a její uživatelé elektronický obsah i zařízení kdykoli libovolně mazat a přidávat jiné jimi zvolené. Off-line čtení nemusí být umožněno pro veškerý obsah databáze nebo sjednané předplatné.

 

2.4.       Uživatel je oprávněn využít zkušebního období v trvání čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o poskytování služby. Zkušební období je zpoplatněnou platbou 1 kč, která má za cíl zajistit ověření uživatele a platnost platební karty. V případě, že uživatel se rozhodne předplatné v průběhu zkušebního období zrušit, BOOKPORT se zavazuje, že uživateli nebudou účtovány žádné další poplatky. BOOKPORT si vyhrazuje právo, že některé funkcionality nebudou ve zkušebním období dle předchozí věty uživateli zpřístupněny. Zkušební období může každý uživatel využít maximálně jednou.

 

3.       UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

3.1.

Smlouva o poskytování služby pro předplatné B2C a Tým je uzavřena registrací uživatele na webové stránce a potvrzením konkrétního výběru předplatného.

 

4.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

4.1.

Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět výběr předplatného (dále jen „uživatelský účet“).

 

4.2.

Při registraci na webové stránce a při výběru předplatného je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou BOOKPORTEM považovány za správné.

 

4.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

4.4.

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

4.5.

Uživatelský účet, resp. poskytování služby zpřístupňování elektronického obsahu, je uživateli přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Uživatel však bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení BOOKPORTU, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. BOOKPORT nenese žádnou odpovědnost za technické problémy webového rozhraní BOOKPORT způsobené třetími osobami, které mohou vést k dočasnému přerušení nebo snížení kvality poskytování služby zpřístupňování elektronického obsahu. BOOKPORT nenese odpovědnost za zásah vyšší moci. Uživatel bere na vědomí, že BOOKPORT nenese odpovědnost za technické problémy mimo sféru BOOKPORT (např. nastavení sítě, nebo problémy s internetovým připojením uživatele, nebo problémy s limitem objemu přenesených dat na straně uživatele), které mohou vést k dočasnému přerušení nebo snížení kvality poskytované služby.

 

5.       CENA PŘEDPLATNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.

Cena a délka předplatného je stanovena dle uživatelem zvoleného typu a kategorie předplatného a její konkrétní výše je vždy uvedena v uživatelském účtu u výběru předplatného.

 

5.2.

Cena předplatného je uživatelem hrazena automaticky platební kartou na základě údajů o platební kartě zadaných uživatelem do uživatelského účtu při registraci na webové stránce. 

 

5.3. 

Další úhrada ceny předplatného dle uživatelem zvoleného typu a kategorie předplatného proběhne vždy k prvnímu dni prodloužení smlouvy o poskytování služby ve smyslu čl. 10. odst. 10.2. těchto obchodních podmínek.

 

5.4.

Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k úhradě ceny předplatného, je BOOKPORT oprávněn neposkytovat uživateli službu až do doby řádného uhrazení ceny předplatného uživatelem.

 

5.5.      

Nabídka obsahu v jednotlivých databázích bude průběžně zdarma rozšiřována dle možností a uvážení BOOKPORTU a ochoty dalších nakladatelů poskytnout elektronický obsah pro již probíhající období předplatného všech aktuálních uživatelů. K takto přidanému obsahu bude mít uživatel přístup automaticky. BOOKPORT si dále vyhrazuje právo kdykoli vybraný obsah z databází odstranit a to především z důvodu vypršení licenčních práv ke konkrétnímu obsahu, právních sporů u konkrétních elektronických děl, technických problémů s konkrétním obsahem aj.

 

6.       KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

 

6.1.

Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat situace, kdy některá zařízení, hardware či software nebudou zcela kompatibilní s mobilní aplikací BOOKPORT, nebo s webovým rozhraním BOOKPORT (např. zařízení se starou verzí operačního systému, bez podpory některých API, apod.) a může dojít k potížím se stažením či zobrazením elektronického obsahu.

 

6.2.

Časově omezené stažení a zobrazení elektronického obsahu bude uživateli umožněno až po uhrazení předplatného. Časově omezené stažení a zobrazení elektronického obsahu bude uživateli umožněno v rámci jeho uživatelského účtu.

 

6.3.

Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že elektronický obsah může být šifrován technickou ochranou práv a/nebo může být opatřen vodoznakem, identifikátory konkrétního uživatele, konkrétního obsahu a jinými i skrytými prvky (sociální ochrana). Uživatel bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona, přičemž BOOKPORT je připraven užít veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

 

7.       OSOBNÍ UŽITÍ A LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ

 

7.1.

Při nakládání s elektronickým obsahem je uživatel povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití elektronického obsahu uživatelem nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých uživateli ze strany BOOKPORTU je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělování veřejnosti). Zásah do autorských práv uživatelem může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně uživatele, přičemž BOOKPORT je připraven užít veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

 

7.2. 

Čtení elektronického obsahu je omezeno výhradně na soukromé užití. Je zakázáno jakékoliv komerční užití.  BOOKPORT v rámci předplatného zpřístupňuje uživatelům díla chráněná autorským právem. Je přísně zakázáno jakékoliv jiné užití děl kromě čtení, zejména trvalé nebo dočasné stahování nebo pokus o stahování mimo mobilní aplikaci BOOKPORT, jakýkoli přenos nebo pokus o přenos na paměťové zařízení (např. harddisk počítače) nebo na jakékoli jiné zařízení (např. čtečky knih třetích stran), jakékoli vypalování nebo pokus o vypalování na CD/DVD nebo na jakékoli jiné nosiče. Jakýkoli prodej, pronajímání nebo výměna těchto souborů (i bezúplatná) jsou také zakázány.

 

7.3. 

Je-li uživatelem fyzická osoba, je oprávněná užít elektronický obsah poskytnutý BOOKPORTEM v rámci poskytování služby dle uživatelem zvoleného typu a kategorie předplatného pouze pro osobní potřebu ve smyslu § 30 autorského zákona.

 

7.4.  

Je-li uživatelem právnická osoba, BOOKPORT jí poskytuje oprávnění k výkonu práva elektronický obsah poskytnutý BOOKPORTEM v rámci poskytování služby dle uživatelem zvoleného typu a kategorie předplatného užít v rozsahu dle těchto obchodních podmínek (dále jen „licenci“). Licence je poskytována k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o poskytování služby, jako nevýhradní, územně neomezená, množstevně omezená dle uživatelem zvoleného typu a kategorie předplatného a časově omezená na dobu trvání smlouvy o poskytování služby. Licence je omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace provedené BOOKPORTEM po dobu trvání smlouvy. Odměna za udělení licence je již součástí ceny za předplatné.

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. 

BOOKPORT není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.2. 

Pro vztahy mezi BOOKPORTEM a uživatelem, který není spotřebitelem se ustanovení týkající se práv uživatele v právním postavení spotřebitele, nevyužijí.

 

8.3.

Náklady na prostředky komunikace na dálku spojené s přenosem dat hradí uživatel dle tarifu svého poskytovatele připojení k internetu.

 

8.4. 

Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů v právním postavení spotřebitelů zajišťuje BOOKPORT prostřednictvím elektronické adresy info@bookport.cz. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle BOOKPORT na elektronickou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.

 

8.5.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi BOOKPORTEM a uživatelem.

 

8.6.   

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.7.

BOOKPORT je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.8.

Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

9.1.

Ochranou osobních údajů, podmínkami pro zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies se v rámci Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), jež vzešlo v platnost 25.05.2018, zabývají samostatné dokumenty:

a) Informace o zpracování osobních údajů 

b) Souhlas o zpracování osobních údajů 

c) Cookies na Bookport.cz  

 

10.     ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ, AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

10.1.

Uživatel je oprávněn ve zkušebním období k okamžité výpovědi smlouvy o poskytování služby bez jakýchkoliv dalších poplatků. BOOKPORT se v takovém případě zavazuje, že uživateli nebude strhávat jakékoliv další poplatky.

 

10.2.

Smlouva o poskytování služby je uzavírána na dobu určitou. Smlouva o poskytování služby se automaticky prodlužuje za stejných podmínek o dobu, na kterou byla sjednána, a to opakovaně. Zvolí-li uživatel ve svém uživatelském účtu možnost (zakliknutím), že již nadále nemá zájem o poskytování služby zpřístupňování elektronického obsahu, smlouva o poskytování služby zaniká, a to ke dni, který odpovídá poslednímu dni lhůty, ve které je poskytování služby uživatelem předplaceno, jinak se smlouva o poskytování služby automaticky prodlužuje dle výše uvedeného.

 

10.3.

BOOKPORT si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby, zjistí-li, že uživatel porušuje smlouvu o poskytování služby podstatným způsobem. Za porušování smlouvy o poskytování služby podstatným způsobem se považuje zejména porušování autorských práv k elektronickému obsahu, užívání jednoho uživatelského účtu více uživateli nebo na více zařízeních současně, nadměrné stahování elektronického obsahu. Bude-li existovat důvodné podezření z výše uvedeného jednání uživatele, je BOOKPORT oprávněn dočasně omezit či pozastavit uživatelský účet uživatele a vyzvat jej prostřednictvím elektronické adresy uvedené v uživatelském účtu ke zdržení se takového případného jednání a odstranění následků zásahu do práv BOOKPORTU.

 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby. Znění obchodních podmínek může BOOKPORT měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek zašle BOOKPORT uživateli na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. Uživatel je oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout a smlouvu o poskytování služby písemně vypovědět, a to ke dni, který odpovídá poslednímu dni lhůty, ve které je poskytování služby uživatelem předplaceno.

 

11.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

11.3.

Smlouva o poskytování služby včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4.

Kontaktní údaje BOOKPORTU: adresa elektronické pošty: info@bookport.cz, telefon: +420 234 264 401.

 

 

 

V Praze dne    24.05.2018                                                                              Grada Publishing, a.s.